โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่โพสต์: Jul 19, 2017 3:0:4 PM

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โครงการ พัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

กลุ่มที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ นายมลฑล พร้อมสันเทียะ

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ให้กับกลุ่มคุณภาพการศึกษาทั้ง 13 กลุ่มคุณภาพ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

  1. เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ให้มีความรู้ และสามารถดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. กลุ่มคุณภาพการศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ที่ทันสมัย

  2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ มีความรู้ และสามารถดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีดำเนินการ

  1. สำรวจและปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึกษา ด้วยวิธี Load Balancing โดยใช้ Router MikroTik

  2. ศึกษาเลือกและจัดหาอุปกรณ์ Hardware ระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference)

รายการอุปกรณ์ชุด Conference
  1. ศึกษาทางเลือก Sofeware ที่จะนำมาใช้ในระบบ

   1. Scopia http://203.159.250.162/scopia/entry/index.jsp : ใช้เป็นตัวหลักในการ Video Conference ระหว่าง สนง.กับ 13 ศูนย์ **สามารถโต้ตอบกันได้**

   2. Hang Outs http://gg.gg/hloei1 : ใช้เป็นระบบสำรองกรณีระบบที่ 1 ไม่สามารถใช้งานได้ **สามารถโต้ตอบกันได้**

  2. Facebook Live : ยังไม่นำมาใช้

   1. YouTupe Live : http://gg.gg/loei1online : ใช้สำหรับครูและบุคลากรที่ต้องการติดตามการถ่ายทอดสด **รับชมได้/ไม่สามารถโต้ตอบได้/แต่สามารถสอบถามทางแชทได้ **

    • หรือสแกน QR-Code

   1. iVMS-4200 (ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย 1) : **รับชมได้อย่างเดียวเท่านั้น**

    • for Android :

    • เพิ่มอุปกรณ์ ด้วยสแกน QR CODE ตามข้างล่างนี้

  1. ติดตั้งและพัฒนาบุคลากร

  2. ทดสอบระบบ

  3. ปรับปรุงและพัฒนา

  4. ประกาศนำใช้งานอย่างเป็นทางการ

Enews

Video Conference 2017.pptx

ยืนยันรายชื่อที่ตั้งศูนย์ประชุมระบบออนไลน์ (Video Conference)

โครงการพัฒนาระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference) ระดับกลุ่มคุณภาพ ๑๓ กลุ่มคุณภาพ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Start : เริ่มเปิดใช้งานครั้งแรก

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ตุลาคม 2560

เริ่มทดสอบระบบตั้งแต่ 07.30 - 09.00 น.

  1. เปิดระบบประชุมออนไลน์ Video Conference ด้วยโปรแกม Scopia

  2. ปิดไมค์ขณะรับฟัง

  3. ถ้ามีการถามจาก สพป.เลย 1 ให้เปิดไมค์แล้วตอบคำถาม (ทั้งนี้ Admin จะคอย Control ระบบตลอดการประชุม)

  4. หากปลายทางต้องการถามให้เขียนส่งข้อความในช่องส่งข้อความ หรือทาง Line ที่ได้กำหนดไว้

  5. ให้ทั้ง 13 ศูนย์ เสนอความคิดเห็นสะท้อนประโยชนที่ได้รับจากการประชุมผ่านระบบ Video Conference กลับมายังห้องประชุมผู้บริหาร ศูนย์ละไม่เกิน 2 นาที

  6. กรอกแบบประเมินความพึงพอใจผ่านโทรศัพท์มือถือ แบบสอบถามในการรับชมระบบประชุมทางไกล Obec Loei1

ขั้นตอนการใช้ระบบประชุมทางไกล Video Conference สพป.เลย เขต 1

 1. กลุ่มที่ขอใช้บริการฯ จองห้องประชุมระบุวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประชุม Conference ใน AMSS.loei1.go.th

 2. กลุ่มที่ขอใช้บริการฯ แจ้งโรงเรียน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • ให้โรงเรียนรับฟังผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference ด้วยโปรแกรม SCOPIA หมายเลขห้องประชุม 14111 ณ ศูนย์ประชุมทางไกลประจำกลุ่มคุณภาพฯ หรือ ในโรงเรียนที่สามารถใช้ระบบประชุมทางไกล Video Conference ด้วยโปรแกรม SCOPIA ได้ ในวันที่ xx เดือน xx พ.ศ.xx ตั้งแต่เวลา xx.xx - yy.yy น.

 1. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ จองห้องประชุม SCOPIA กับ สพฐ. / เตรียมอุปกรณ์ฯ

 2. กลุ่มอำนวยการจัดสถานที่

 3. กลุ่มที่ขอใช้บริการฯ เตรียมเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถามในการรับชมระบบประชุมทางไกล Obec Loei1