โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2562

วันที่โพสต์: May 18, 2019 3:55:21 AM

ด้วย สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือสั่งการ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04278/ว442 ลว.6 พ.ย.2561

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

นโยบาย 4

ลักษณะโครงการ ใหม่

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้รับผิดชอบ นายมณฑล พร้อมสันเทียะ และนายธงชัย โกมลไสย

ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย

 1. เชิงปริมาณ

   • ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง

  1. เชิงคุณภาพ

   • โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง

กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. กิจกรรมหลักที่ 1 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัดที่ชำรุด

  2. กิจกรรมหลักที่ 2 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน DLTV

 1. กิจกรรมหลักที่ 3 การอบรมประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก

  1. กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาโปรแกรม (Software) สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล

VTR ประกอบการประชุม

แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมสัมมนาฯ

https://forms.gle/uzmRwLn6rkazKg9R9

แบบทดสอบความรู้ผู้เข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ปี 2562

https://forms.gle/EW6AxX3cSqnuDtPFA

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ผ่านการอบรม