โครงงานคุณธรรม เทคโนโลยียอดเยี่ยม เปี่ยมไมตรี กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปี 2562

วันที่โพสต์: Jun 19, 2019 8:44:26 AM

งานนำเสนอของ Google

โครงงานคุณธรรม เทคโนโลยียอดเยี่ยม เปี่ยมไมตรี "เทคโนโลยีเปื้อนยิ้ม"

วัตถุประสงค์

1.บุคคลกรได้รับความรู้ที่ทันสมัยใหม่เสมอ

2.นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในสำนักงาน

3.บริการงานข้อมูลสารสนเทศ

4.ให้บริการดูแลรักษาเครื่องใช้สำนักงาน

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ

1. วางแผน ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการบวนการพัฒนา

2. การดำเนินงาน

2.1 การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV)

2.2 การพัฒนาการจัดการศีกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) ด้วย Model DNA

2.3 การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)

2.4 การพัฒนาระบบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)

2.5 การพัฒนาองค์กรอัตโนมัติ (AO : Automatic Office)

3. กำกับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2.บุคคลได้ทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้อง

3.บุคลากรในสำนักงานได้รับความสะดวกสบาย

ปัจจัยที่ส่งผลสู่ความสำเร็จ

1.การทำงานเป็นทีม

2.ความรับผิดชอบ

3.ความมุ่งมั่งตั้งใจ

4.การลงมือทำ

5.มีความสุขในการทำงาน

ภาพกิจกรรม :: กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

ภาพกิจกรรม :: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

ภาพกิจกรรม :: กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร