โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

วันที่โพสต์: Jul 04, 2019 2:16:34 AM

CERTIFICATE(เกียรติบัตร)

Click Download >> คณะวิทยากร

Click Download >> ผู้เข้ารับการอบรม

โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ประธาน สืบเนื่องจาก คู่มือสำหรับประชาชน พ.ศ.2558 รัฐบาลประกาศ มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสาร เริ่มจากสำเนาบัตรประชาชน) โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริการประชาชน งานไหนบ้างที่เกี่ยวกับประชาชน นักเรียน ผู้ปกครอง สพฐ.จึงพัฒนาโปรแกรม แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ Application From ระบบ Offline อ่านข้อมูลที่ปรากฏ หน้าบัตรประจำตัวประชาชน ลงในแบบฟอร์ม ที่จะไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร และลดภาระแก่ประชาชน การประชุมวันนี้เพื่อรับทราบ และนำไปใช้บริการประชาชนมีวิธีการอย่างไร ตั้งแต่ การรับนักเรียน ย้ายนักเรียน การขอใช้สถานที่ ในส่วนของเขตพื้นที่และเผยแพร่ไปสถานศึกษาในสังกัด ใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เหมือนกัน พร้อมกันทั่วประเทศ ในยุคราชการ 4.0 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สร้างความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงาน

แนวทางขับเคลื่อนสถานศึกษาใช้ปีการศึกษา 2562 เริ่มใช้ ก.ค.2562 เป็นต้นไป

1.การรับนักเรียน (ผ่านมาแล้ว)จะเริ่ม แบบฟอร์มที่ 2-8

2.การย้ายเข้า

3.การย้ายออก

4.การขอลาออก

5.การขอผ่อนผันเข้าเรียน

6.การขอใบแทนเอกสาร

7.การขอเทียบโอน

8.การขอใช้อาคารสถานที่รายงานผลสำนักนายก

การขยายผล ให้เขตขับเคลื่อน

1.คอนเฟอเร้นซ์กับโรงเรียน ตอบโจทย์คำรับรองตามตัวชี้วัด KPI 6.7.1 ได้

2.ชี้แจงอบรมเชิงปฏิบัติการ

3.ทำคลิป youtube แจ้งโรงเรียนศึกษาศึกษา

เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม

1.กลุ่มอำนวยการ ดูเรื่อง ITA มาตรฐานเขต No Copy

2.กลุ่มส่งเสริม ประสานกับโรงเรียนตามแบบฟอร์ม แต่ผู้ปฏิบัติคือสถานศึกษา

3.กลุ่ม ICT ช่วยกลุ่มต่างๆที่กี่ยวข้องด้านโปรแกรม

การติดตั้ง License เครื่องอ่านบัตร

1. ดูว่า Windows กี่ bit

2. นำไฟล์ lm.exe จาก 1. License ไปไว้ C:\Windows

3. นำไฟล์ scapi_ope.dli , scapi_ope.dll จาก 1. License ไปไว้ C:\Windows

32 bit ลงไว้ System32

64 bit ลงไว้ SysWOW64

4. ทดสอบเครื่องการอ่านบัตร เข้าโฟลเดอร์ 1. License\SMC_Test ติดตั้ง SMCDemo.exe กดคำว่าอ่านบัตร

โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

โปรแกรมการติดตั้งฐานข้อมูลOBECEFROM

ถ่ายทอดสดการประชุมการประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา สังกัด สพฐ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมบางกอก พาเลส ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ประธานโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายแผน สพฐ.

http://psdg-obec.nma6.go.th/5089