COURSE 2.6 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่โพสต์: Sep 01, 2020 8:25:56 AM

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หน่วยจัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ระหว่างวันที่ 1 - 7 กันยายน 2563

เว็บไซต์โครงการ https://sites.google.com/loei1.go.th/training-loei-nongbua

งานนำเสนอของ Google