MOU ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 2564

วันที่โพสต์: Feb 02, 2021 1:33:12 AM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ และวิทยาลัยเทคนิคเลย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การดำเนินงานบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเลย กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

  1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service

  2. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์จริง

  3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงคว...ร่วมมือซ่อมบำรุง DLTV2564

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. โรงเรียนแจ้งซ่อมบำรุงฯ ทางเว็บไซต์ระบบแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี

 2. e-maintenance.loei1.go.th หรือ loei1.go.th (ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ E-SERVICE)

 3. ระบบจะแจ้งรายการไปทาง LINE Notify ที่ LINE กลุ่ม DLTV.ครูเลย 1

 1. ทีมช่างเทคนิคจะติดต่อสอบถามรายละเอียดอุปกรณ์ที่ชำรุด

 2. วิทยาลัยเทคนิค ส่งทีมช่างลงพื้นที่เพื่อซ่อมบำรุง /ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคเบิกที่ศูนย์ซ่อมบำรุง สพป.เลย 1 อาคารโพธิ์เงิน

 3. เสร็จ/รายงานในระบบ e-maintenance.loei1.go.th