ข้อมูลโรงเรียนทางด้านระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Obec Network System) ของ สพฐ.

ข้อมูลโรงเรียนทางด้านระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Obec Network System) ของ สพฐ.

    • โครงการ UniNet & NEdNet

    • โครงการ MOENet

DATA-Computer_Network-loei1.xlsx
MOENet‎(TOT)‎ข้อมูลระบบเครื...รงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1