ประชุมเชิงปฏิบัติการงานรับ-ส่งหนังสือราชการ AMSS++

วันที่โพสต์: Dec 24, 2018 8:32:13 PM

ด้วย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้ปรับปรุงการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระหว่าง สพป.เลย เขต ๑ กับโรงเรียนในสังกัด จากเดิมใช้งานด้วยระบบ E-Office ซึ่งปิดการพัฒนาอย่างเป็นทางการไปแล้วนั้น เปลี่ยนไปใช้การรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบ AMSS++ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

เพื่อรองรับการใช้งานในปี 2562 ไม่ให้เกิดปัญหา เห็นควรจัดอบรมการปฏิบัติงานในระบบ AMSS++ ให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุกโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ธุรการทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่มีความสนใจ ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

ในการประชุมอบรมการปฏิบัติงานดังกล่าว ขออนุมัติใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ

กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาองค์กรอัตโนมัติ (AO : Automatic Office)

เป้าหมาย

  • เปลี่ยนระบบรับ - ส่งหนังสือราชการ

การดำเนินงาน

  1. นำเข้าข้อมูลเจ้าหน้าที่ธุรการทุกคนเข้าระบบ AMSS++

  2. เปิดใช้งาน Modules : ทะเบียนหนังสือราชการ (bookregis) และรับส่งหนังสือราชการ (book)

  3. ปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ในการจัดการ

   1. กำหนดปี

   2. กำหนดสารบรรณสถานศึกษา

 1. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการทุกระดับ (ระดับเขตพื้นที่/ทุกโรงเรียนในสังกัด) ผ่านระบบประชุมทางไกล Teleconference

ขั้นตอนการประชุมฯ

 1. ให้เจ้าหน้าที่ธุรการเข้าระบบ AMSS++ (amss.loei1.go.th) ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วไปที่ เมนูลงทะเบียนผู้ใช้

 2. รายงานตัวเข้าประชุมฯ ที่ศูนย์ประชุมทางไกลประจำกลุ่มคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ตามกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

  1. คู่มือการลงทะเบียนครั้งแรก Click

  2. กรณีลืมรหัสให้ไปที่เมนู forgotPassword? Click

  3. เพิ่มข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษา

   1. เข้า amss.loei1.go.th

   2. เมนู บริหารงานบุคคล - ข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากร

   3. เมนู รายงาน - ครูและบุคลากร สถานศึกษา

   4. เลือกสถานศึกษา

   5. ตรวจสอบรายชื่อใครที่ยังไม่มีชื่อ/เกษียณ/ฯลฯ

   6. กรอกข้อมูล แล้ว ส่งข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษา Click มาที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ