ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2563

วันที่โพสต์: Oct 27, 2020 3:15:29 AM

โครงการ / การดำเนินงาน

  • พัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

  • ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่่อการศึกษาทางไกล ICT COVID19school)

ลิ้งรายงาน ระบบ eMENSCR – NSCR