ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2564

วันที่โพสต์: Jan 13, 2021 7:23:0 AM

ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) >>> http://nscr.nesdb.go.th

โครงการ / การดำเนินงาน

    • โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ลิ้งรายงาน ระบบ eMENSCR – NSCR

หรือ https://emenscr.nesdc.go.th/auth/realms/master/protocol/openid-connect/auth?client_id=emenscr-nesdc&redirect_uri=https%3A%2F%2Femenscr.nesdc.go.th%2F&state=cc5707e7-866f-4e45-a857-d5853d6a4baa&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=1976a63c-a26b-48c3-841a-572b5677a73c

ถ่ายทอดสด วันที่ 13 มกราคม 2564

ถ่ายทอดสด วันที่ 14 มกราคม 2564