รายงาน KRS 2562

วันที่โพสต์: Apr 04, 2019 3:55:15 AM

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

กำกับ ดูแล รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (KRS)

 1. เปิดระบบ KRS ให้ สพท. รายงาน : ระหว่างวันที่ 1 - 11 เมษายน 2562

  1. เปิดระบบ KRS ให้ สำนัก (ส่วนกลาง) ตรวจสอบและรับรองข้อมูลที่ สพท. รายงาน : ระหว่างวันที่ 12 - 30 เมษายน 2562

  2. ระยะเวลาในการแก้ไขเอกสารแนบ : ระหว่างวันที่ 12 - 30 เมษายน 2562 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

   1. เฉพาะ สพท. ที่กรอกผลการดำเนินงานหน้าระบบ KRS และแนบเอกสารแล้วภายในระยะเวลาตามข้อ 1 แต่ไม่ถูกต้อง

   2. ได้รับแจ้งจากสำนัก (ส่วนกลาง) ให้แก้ไข

   3. กรณี สพท. ไม่ได้กรอกผลการดำเนินงานหน้าระบบตามช่วงเวลาข้อ 1 ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูล

  3. สำหรับตัวชี้วัดที่มีการเปิด - ปิดระบบ เป็นการเฉพาะและระบุในคู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ดำเนินการตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ดังนี้ :-

http://krs2.psdg-obec.go.th/

1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตัวชี้วัด มี 5 องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function base) สพท. ต้องดำเนินการ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล โดยโรงเรียนกรอกข้อมูลในโปรแกรม SchoolMIS , SGS Online หรือ DMC ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้วยระบบ EMIS โดยโรงเรียนกรอกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบ EMIS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

  1. แผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

  2. ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล ประจำปี 2562

  3. โครงการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีฯ กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

  • ประชุม Conference ชี้แจงนโยบาย/ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล

  • กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน

  • ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงาน

2. การประเมินผู้บริหารองค์การ (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี) รายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพท.ต้องดำเนินการ จำนวน 14 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 6.6 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานองค์การ Click เอกสาร/หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 6.7.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ Click เอกสาร/หลักฐาน

*** งานบริการ

ตัวชี้วัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

Google Form แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 6.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2562

To be Continue !

รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 31 ตุลาคม 2562)

2. การประเมินผู้บริหารองค์การ (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี) รายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพท.ต้องดำเนินการ จำนวน 14 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 6.5 ภาวะผู้นำ ใช้ข้อมูลมาตรฐานเขตฯ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ** รอรายงานมาตรฐานเขตฯ ระบบเปิดประมาณ ตุลาคม 2562

Click เอกสาร/หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 6.7.2 ความมั่นคงปลอดภัยใน Cyber ข้อมูลส่วนกลาง สทร. สพฐ. http://techno.bopp.go.th/obec_cyber/

Click เอกสาร/หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 6.3 (กลุ่มการเงินฯ) ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2562