ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี : E-Maintenance

วันที่โพสต์: Aug 11, 2019 10:48:47 PM

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เป้าหมาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีโปรแกรมแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี ให้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด มีความพึงพอใจมาก

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีโปรแกรมแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี

  2. บุคลากรในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด มีความพึงพอใจมาก

ผลสำเร็จ

http://e-maintenance.loei1.go.th