โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนงาน แผนปฏิบัติการ พ.ศ.2563

วันที่โพสต์: Aug 07, 2020 2:42:21 AM

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โครงการ โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนงาน แผนปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๓

กิจกรรมหลัก

1. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. พัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ภายในโรงเรียน

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้รับผิดชอบ นายมลฑล พร้อมสันเทียะ

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและทุกคนเข้าถึงได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล

(Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

2. สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

วิธีดำเนินการ

1. ศึกษาสำรวจและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึกษา

2. ศึกษาเลือกและจัดหาอุปกรณ์ Software, Hardware ระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference)

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
QR Code อบรมเชิงปฏิบัติกา...รศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ป้ายไวนิล Network School 20200729