นโยบายกลุ่ม DLiCT

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ สร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ค่านิยมร่วม (Shared Values)

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล Distance Learning

  2. พัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา Network System for School

  3. พัฒนาระบบงานตามความต้องการจำเป็นสู่องค์กรอัตโนมัติ Develop Software for Automatic Organization

  4. สร้างสังคมอุดมปัญญา