การตรวจรับ TV 49inch อุปกรณ์การศึกษทางไกล สำหรับโรงเรียนเป้าหมายการประเมิน

วันที่โพสต์: Apr 30, 2019 7:31:26 AM

สืบเนื่องจากการประชุม Digital Life http://dlict.loei1.go.th/news/digitallifeboxfornewdltv

อุปกรณ์ชุดแรกของโครงการฯ

สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล แจ้งว่า มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลสำหรับโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน จำนวน 1,750 โรงเรียน ซึ่งมูลนิธิฯ ได้มีการจัดซื้อโทรทัศน์สี แอลอีดี ขนาด 49 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน จำนวน 2,303 เครื่อง จากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยมี บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่ง ในการนี้มูลนิธิฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ สพฐ. แจ้ง สพท. เป็นผู้ตรวจรับอุปกรณ์ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ สำหรับ สพป.เลย เขต 1 ตรวจรับจำนวน 64 ชุด สพฐ. ได้แจ้งบริษัทจะประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และขอให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการตามรายละเอียดของมูลนิธิฯ ดังนี้

 1. จัดเตรียมสถานที่ สำหรับจัดเก็บโทรทัศน์สี แอลอีดี ขนาด 49 นิ้ว จำนวน 64 ชุด

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ โดยมีหน้าที่ ตรวจรับโทรทัศน์สี แอลอีดี ขนาด 49 นิ้ว พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจรับ ส่งไปยัง สพฐ. เมื่อการส่งมอบเสร็จสิ้น ตามแบบฟอร์มดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับ ดังนี้

   1. ผู้บริหาร สพป.เลย เขต 1 ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

   2. ผู้อำนวยการกลุ่ม หรือเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ

   3. ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ กรรมการและเลขานุการ

  2. เมื่อการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด จะประสานขอรับโทรทัศน์สี แอบอีดี ขนาด 49 นิ้ว ภายในเดือน มิถุนายน 2562 เพื่อนำไปติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน

สพป.เลย เขต 1 เตรียมความพร้อม

 1. เตรียมสถานที่ ณ ห้องเก็บอุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบการศึกษาทางไกล อาคารโพธิ์เงิน

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 2 และ 3 รวมอยู่ด้วย จึงมีหนังสือเชิญผู้อำนวยการกลุ่ม หรือเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ของทั้ง 2 เขต เข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ด้วย

 2. ได้รับการประสานจากบริษัท สุพรีมฯ จะจัดส่งอุปกรณ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน เตรียมความพร้อม

 1. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่(บุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT) เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย

   1. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

   2. ครูหรือผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

   3. ครูหรือผู้รับผิดชอบด้านงานพัสดุหรือผู้แทนเขตพื้นที่หรือผู้ได้รับมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ

   4. มีหน้าที่ ควบคุมดูแลการติดตั้ง ทดสอบ ตรวจการจ้าง การรับมอบระบบ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจการจ้าง ตามแบบฟอร์ม

   5. ใบตรวจรับงานจ้าง

   6. รายละเอียดอุปกรณ์และการติดตั้ง พร้อมราคา

   7. รายชื่อโรงเรียนตามแผนการติดตั้งจังหวัดเลย จำนวน 64 ชุด

 3. บริษัท สามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

     1. นายกล้าณรงค์​ คฤหัส​ หัวหน้าศูนย์บริการ

     2. โทรศัพท์​ 0851117017

     3. นายนรภัทร หม่องคำมี ช่างเทคนิค

     4. โทรศัพท์ 0850704880

  1. โรงเรียนเพิ่มช่องทางการติดต่อกับมูลนิธิฯ

   1. ID LINE : @DLTV

   2. FACEBOOK : https://www.facebook.com/KRUTUDLTV/

   3. YouTube : https://www.youtube.com/user/dlfelearning

   4. Instagram : krutu.dltv

   5. Application :

    1. Android เข้า Play Store/Google Play พิมพ์ค้นหา DLTV

    2. IOS : เข้า App Store พิมพ์ค้นหา DLTV

ปฏิทิน

10 พฤษภาคม 2562

ภายใน 5 มิถุนายน 2562

สพป.เลย เขต 1 รับ/ตรวจรับด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง จากบริษัทสุพรีมฯ

ร่วมกับ สพป.เลย เขต 2, 3

บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ประสานขอรับโทรทัศน์ฯ เพื่อนำไปติดตั้ง ณ โรงเรียนปลายทาง

ข้อมูลด้านทางอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

 • รูปแบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเราเตอร์ (Router) ของบริษัททีโอที

รูปแบบการเชื่อมต่ออินเตอร... ‎(Router)‎ ของบริษัททีโอที
present งานติดตั้ง 1,750 โรงเรียน Teleport vol2

ช่องทางการติดต่อ Social Network :: LINE

สะถานะการเบิกจ่าย SN TV LED 49" Digital Life Box for New DLTV