ยุทธศาสตร์ 2-โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา

วันที่โพสต์: Nov 06, 2016 2:50:59 PM

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ชื่อโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมทางการศึกษา

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์

1. นายมงคล คณะศิริวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 084 793 9477

2. นายธงชัย โกมลไสย เบอร์โทรศัพท์ 081 262 0147

3. นายศักดิ์ชาย ไร่ขาม เบอร์โทรศัพท์ -

4. นายมณฑล พร้อมสันเทียะ เบอร์โทรศัพท์ 095 658 6503

e-mail

1. นายมงคล คณะศิริวงค์ อีเมล์ monkana11@gmail.com

2. นายธงชัย โกมลไสย อีเมล์ komolsai@loei1.go.th

3. นายศักดิ์ชาย ไร่ขาม อีเมล์ -

4. นายมณฑล พร้อมสันเทียะ อีเมล์ mr.frog@loei1.go.th

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีในการค้นหาแหล่งเรียนรู้อื่นได้

2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

3. เพื่อให้ครูและนักเรียน ได้รับการทดสอบการใช้ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี และรายงานผ่านระบบทาง Online ได้

กิจกรรมที่ 1 จัดค่ายกิจกรรมครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 5 อำเภอๆละ 3 วัน จำนวนนักเรียน 250 คน ครูและบุคลากรแกนนำ จำนวน 25 คน

1.1 ค่ายกิจกรรมครูและนักเรียนแกนนำ การดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ประเภท คือ

1) กิจกรรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน

2) กิจกรรมวิชาการ

3) กิจกรรมนันทนาการ

กิจกรรมที่ 2 จัดค่ายกิจกรรมครูและนักเรียนขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 14 กลุ่มคุณภาพๆละ 3 วัน จำนวนนักเรียน 16,972 คน ครูและบุคลากร จำนวน 1,475 คน วิทยากร 25 คน

1.1 ค่ายกิจกรรมครูและนักเรียนขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ประเภท คือ

1) กิจกรรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน

2) กิจกรรมวิชาการ

3) กิจกรรมนันทนาการ

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมชี้แจงเรื่องการทดสอบการใช้ทักษะเทคโนโลยี และการจัดทำข้อมูลการรายงาน Online จำนวนครู 163 คน จำนวนวัน 1 วัน

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลการรายงาน Online

1.2 รวบรวม/วิเคราะห์/สรุปและรายงานผล

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

- ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา

- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี

เชิงคุณภาพ

- นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะสามารถใช้เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ ในการค้นหาแหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปสู่ความรู้อื่น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

- ครูและนักเรียน ผ่านการประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยี ครบร้อยละ 100