เสนอโครงการ ICT ปี 2561

วันที่โพสต์: Nov 16, 2016 9:33:9 AM

เสนองบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน จำนวน 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู จำนวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา จำนวน 4 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ จำนวน 1 โครงการ