โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่โพสต์: Feb 13, 2019 12:35:4 PM

โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สพป.เลย เขต 1

งบประมาณ

 1. แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562

 2. จัดสรรจาก สพฐ. (เลขที่หนังสือ 04002/ว5216 ลงวันที่ 13/11/2561) กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

  2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและทุกคนเข้าถึงได้

เป้าหมาย

  1. เชิงปริมาณ

   1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

   2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาและเข้าถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education)

  2. เชิงคุณภาพ

   1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

   2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV)

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) ด้วย Model DNA

กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)

กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)

กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาองค์กรอัตโนมัติ (AO : Automatic Office)

การดำเนินงาน